Accueil - Home

بهاره هلالی، گفتمان دیپلماسی اقتصادی و سازمان همکاری های اقتصادی کشورهای حاشیه اقیانوس هندتبادل نظرها با دیگر صاحبنظران و محققان در حوزه دیپلماسی های نوین
و تحلیلهای حقوقی اساسی از منظر علم حقوق اساسی، حقوق بین الملل توسعه
و حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه>> Bahareh HELALI

بهاره هلالی، کارشناس ارشد روابط بین الملل
و گفتمان دیپلماسی اقتصادی


سازمان همکاری های اقتصادی کشورهای حاشیه اقیانوس هند14/05/2016 = 1395/02/25


بهاره هلالی (دیپلماسی اقتصادی) :

سازمان یوراک (سازمان همکاری های اقتصادی کشورهای حاشیه اقیانوس هند) امکانات ویژه ای در اختیار فعالین اقتصادی در قاره آفریقا قرار میدهد.

ایده ﺗﺸﮑﯿﻞ {ﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای 1990 ﺣﺎﺷﯿﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ} در اواﺳﻂ دﻫﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﺸﻮر "ﻣﻮرﯾﺲ"ﻣﻄﺮح و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ آن در ﺳﺎل 1995 در ﺑﻨﺪر ﻟﻮﺋﯿﺲ، ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر، ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻫﻔﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﻮرﯾﺲ، اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ، ﻫﻨﺪ، ﻋﻤﺎن، ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر، اﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ،و ﮐﻨﯿﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

ﻫﻢ اﯾﻨﮏ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺣﺎﺷﯿﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ 18 ﻋﻀﻮ، ﻣﺘﺸﮑﻞ از : ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ، ﺑﻨﮕﻼدش، ﻫﻨﺪ ،اﻧﺪوﻧﺰی، ﮐﻨﯿﺎ، ﻣﺎداﮔﺎﺳﮑﺎر، ﻣﺎﻟﺰی، ﻣﻮرﯾﺲ ﻣﻮزاﻣﺒﯿﮏ، ﻋﻤﺎن، ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر، اﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ، ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ، ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ، اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻋﺮﺑﯽ، ﯾﻤﻦ و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﻨﺞ ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ، ﻣﺼﺮ، ژاﭘﻦ، اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻃﺮف ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪ، ﻫﻤﮑﺎری و ﺗﻌﺎﻣﻞ دارﻧﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮرﯾﺴﻢ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ، ﻧﯿﺰ ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

از ﻣﻨﻈﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ، اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﺎ وﺳﻌﺘﯽ ﺑﯿﺶ از 5/20 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، ﺳﻪ ﻗﺎرﻩ آﺳﯿﺎ، اﻓﺮﯾﻘﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ را درﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ را در ﺧﻮد، ﺟﺎی دادﻩ اﺳﺖ. اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ، ﻫﻨﺪ، اﯾﺮان و اﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ از وﺳﯿﻊﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ و ﻫﻨﺪ، اﻧﺪوﻧﺰی و ﺑﻨﮕﻼدش ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺗﺤﺎدﯾﺔ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

برخی از کـشورهای آفریقایی نظیر نیجریه و آفریقای جنوبی به طور قابل توجهی سرمایه های خارجی را به سمت پروژه های عمرانی در صنایع شیمیایی، نساجی و تجهیرات حمل و نقل سوق دادند.

جریانات ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی به الجزایر، تونس و سودان در شمال آفریقا بیشتر جذب صنایع نفت و گاز این کشورها شده است که با خصوصی سازی و اصلاحاتی در این کشورها همراه بوده است.

منبع : گفتمان دیپلماسی اقتصادیابراهیم عماد : تحلیل موضوع فوق از منظر علم حقوق اساسی و حقوق بین الملل توسعه

ابراهیم عماد (دیپلماسی حقوقی اقتصادی بین المللی ) :

21 سال از برگزاری اولین جلسه این اتحادیه !!!! ( «سازمان» همکاریهای اقتصادی کشورهای حاشیه اقیانوس هند) میگذرد، دیپلماسی « سیاسی اقتصادی » سایه خود را بر آن اتحادیه و دیگر اتحادیه های منطقه ای (نظیر اتحادیه اروپا، اکو، و ....... ) همچون پدرخوانده ای تصمیم گیر بر سرنوشت فعالیتهای اقتصادی فعالین واقعی بخش های غیر ویژه خوار و دولتی کشورها گسترده، که آنرا میتوان بعنوان یکی از موانع اصلی رشد و توسعه واقعی اقتصادی اینگونه :::::::::::: اتحادیه های منطقه ای :::::::::: مخصوصا برای جذب منابع مالی مورد نیاز پروژه های اقتصادی در کشورهای عضو بشمار آورد.

نفس تشکیل «اتحادیه های منطقه ای اقتصادی = Communautés Economiques Régionales » در کادر دیپلماسی « حقوقی اقتصادی » که حقوق اقتصادی بنیادین تاسیسی( «Constitutionnel» و معاهداتی «Conventionnel») فعالین اقتصادی (Acteurs économiques) عضو اتحادیه را در کادر سیستم حقوقی معاهداتی (Droit Conventionnel) تضمین، میتواند قابل تقدیر و تشویق در نظر گرفته شود، نه تشکیل «اتحادیه های منطقه ای سیاسی اقتصادی » که در آنها همکاریها صرفا بر اساس سیاست و بسته های سیاسی اقتصادی مقطعی صرفا حمایتی مصوبه ای دولتهای (قوه مجریه) کشورهای عضو ( نه تضمینی حقوقی حاکمیتی کشورهای عضو) بوده و به محض تغییر هیئت دولتها در کشورهای عضو، و تغییر سیاستهای آنان تمام حمایتهای سیاسی اقتصادی دولتهای قبلی، قابلیت اجرائی خود را در اینگونه اتحادیه های سیاسی اقتصادی از دست داده و میدهند، میباشد.

پیشنهاد میکنم ادمین محترم کانال «گفتمان دیپلماسی اقتصادی »، که این حقیر برای ایشان احترام قائل بوده و ایشان را فردی دلسوز و کوشا میدانم و تلاشهای ایشان را در راستای فرایند توسعه پایدار کشور دانسته و میدانم، قدری بنیادی تر به مفهوم موضوع «دیپلماسی
اقتصادی » از دید «فعالیتهای فعالین اقتصادی بین المللی» ( نه صرفا روابط بین المللی معمول متاثر از سیاست ) توجه و ناخود آگاه مبلغ «دیپلماسی سیاسی اقتصادی » تحت عنوان «دیپلماسی اقتصادی » در کانال خود نباشند، زیرا تکرار مکررات ولو خوب در گذشته، در جا زدن در حال بیش نبوده و نخواهد بود و راه حل محسوب نشده و نمیشود.

از کاربران محترم دعوت مینماید برای اطلاعات بیشتر لطفا لینکهای زیر را بازدید فرمایند :


1. جهانی شدن و دیپلماسی ها » فایل صوتی
2. جهانی شدن و دیپلماسی ها » متن نوشتاری
3. دیپلماسی حقوقی اقتصادی بین المللی » فایل صوتی
4. دیپلماسی حقوقی اقتصادی بین المللی » متن نوشتاری
5. دیپلماسی های نوین

با تشکر قبلی، حق یار و یاور صادقان با حقوق ملتها باد


14/05/2016 = 1395/02/25مطالب مرتبط :

ابراهیم عماد : پدرخوانده ای بنام دیپلماسی سیاسی اقتصادیبرگشت به صفحه قبل


Accueil - Home