Les Nations

EMAD, NVDD

 Contect par mail


Conférences - کنفرانسها - Conferences
تبادلنظرهای ویدئوئی علمی آموزشی و کاربردی با دیگر صاحبنظران
دکتر ابراهیم عماد : نگرشس نو به توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار دکتر ابراهیم عماد : ویدئو کنفرانسهای تبدالنظری علمی آموزشی و کاربردی دکتر ابراهیم عماد : نگرشس نو به توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار


فرهنگی


استاد حاج قربان سلیمانی، عاشق عارف همیشه جاویدان، هنرمندی برای توسعه فرهنگ ترکی، کرمانجی و فارسی قوچان و شمال خراسان در سطح کشوری و بین ملل

استاد حاج قربان سلیمانی، عاشق عارف همیشه جاویدان، هنرمندی برای توسعه فرهنگ ترکی، کرمانجی و فارسی قوچان و شمال خراسان در سطح کشوری و بین ملل

استاد حاج قربان سلیمانی، عاشق عارف همیشه جاویدان، هنرمندی برای توسعه فرهنگ ترکی، کرمانجی و فارسی قوچان و شمال خراسان در سطح کشوری و بین ملل

استاد حاج قربان سلیمانی، عاشق عارف همیشه جاویدان، هنرمندی برای توسعه فرهنگ ترکی، کرمانجی و فارسی قوچان و شمال خراسان در سطح کشوری و بین ملل

EMAD , NEMATPANAH, SOLEIMANI

EMAD , NEMATPANAH, SOLEIMANI


استاد حاج قربان سلیمانی، عاشق عارف همیشه جاویدان، هنرمندی برای توسعه فرهنگ ترکی، کرمانجی و فارسی قوچان و شمال خراسان در سطح کشوری و بین ملل

ابراهیم عماد و یادبود استاد حاج قربان سلیمانی
ویدئو » معرفی خلاصه برنامه


ابراهیم عماد و یادبود استاد حاج قربان سلیمانی
ویدئو » گنج راستین موسیقی ایران - حاج قربان سلیمانیابراهیم عماد و یادبود استاد حاج قربان سلیمانی


ابراهیم عماد و یادبود استاد حاج قربان سلیمانی
ویدئو » قسمت اول


ابراهیم عماد و یادبود استاد حاج قربان سلیمانی
ویدئو » قسمت دوم - بخش اول


ابراهیم عماد و یادبود استاد حاج قربان سلیمانی
ویدئو » قسمت دوم - بخش دوم
حاج قربان سلیمانی، سایت حقوق اساسی بخش توسعه فرهنگی موسیقی هنری پایدار مراجعه به سایت اختصاصی استاد حاج قربان سلیمانی، فرزند و نوه های هنرمند و ادامه دهنده راه آن بزگوار


بمرور فایلهای ویدئوئی تبادلنظری و مطالب نوشتاری جدید در ابتدای این بخش منتشر خواهد شد

www.ebrahimemad.net

Contact