برنامه مگا اکونومی و نقش آن در توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری اجرائی پایدار


تبادل نطرهای حقوقی اقتصادی اساسی و معاهداتی در مورد نظریات و فعالیتها در زمینه «اقتصاد» در سطح بین الملل و داخلیبرنامه مگا اکونومی

یک راه حل اساسی، متکی بر اقتصاد واقعی برای خروج از بحران بدهی ها مطرح از سال 2008 تا کنون

این برنامه در کادر همکاریهای درازمدت به کشورهائی که تمایل خود را برای ایجاد یک مدل جدید حقوقی و اقتصادی اجتماعی با هدف یاری رسانی به ملتها برای توسعه پایدارشان دارند، ارائه می گردد.

در این برنامه، تلاش ها بر ایجاد دو سیستم اقتصادی، «برنامه ریزی شده، نه برنامه نویسی» و «هماهنگ کننده»، که بتواند منجر به توسعه پایدار اقتصاد آزاد متکی بر نیازهای واقعی ملتها با احترام به حاکمیت های مربوطه شود ، اختصاص خواهد داشت.
علاوه بر این تلاش ها، این برنامه شامل همکاریهای علمی کاربردی پولی، مالی، افزایش دانش مورد نیاز و انتقال آن برای ایجاد یک نظام پولی حقوقی مرتبط با اقتصاد در سطح بین الملل و کشورهای پذیرنده علی الخصوص بانک مرکزی آنها بعنوان یک نهاد حاکمیتی که موجبات تقویت تولید و قدرت خرید ملتها و تداوم توسعه واقعی بصورت پایدار گردد، خواهد بود.

این اقدامات ریر بنائی و اساسی متکی بر اصل حاکمیت حق و احترام به حقوق اساسی اشخاص (فعالین حقوقی، اقتصادی، فرهنگی اجتماعی، اداری و اجرائی)، بعنوان یک پروژه ساده تلقی نشده و نمیشود، بلکه میتواند، در سطح بین الملل، بعنوان یک راه حل علمی و کاربردی حرفه ای برای خروج از بحران بدهی ها که از سال 2008 مطرح شده، مورد توجه ملتها و حاکمیت های آنها قرار گیرد

>>