EMAD, Articles culturels nationauxدکتر قاسم پرتابیان :

سری یادداشتهای حقوقی فرهنگی اجتماعی در راستای نگاه نو به توسعه پایدار
(1)

« مطمئنم یک روز از پل خوشبختی خواهم گذشت»
میترا
« مطمئنم یک روز از پل خوشبختی خواهم گذشت»

خداوند...

بندگان خود را با آنجه به آن دل بسته اند دل میبندد
و می آزماید...

میترای عزیز
در میترایی تو هیچ ظنی قابل باور نیست
و باور میترایی در بیان و نامت میدرخشد

تو میترای عزیز...
مظهر دوستی، محبت، صلح، صفا
و روشنایی هستی.. در هستی

و اما میترای عزیز...
دلگیر نباش
دلت که گیر باشد رها نمیشوی
نکنه دلت گیر باشد
دلت که گیر شد...
پل خوشبختیت خراب میشود


ابراهیم عماد :

عقاید فردی بسان چهار دیواری بوده، هستند و خواهند بود،

ولی باورهای
میترائی
در راستای
« حق زیستن و حق توسعه پایدار »
برای شناخت بهتر و بهترین
«او»
محدودیت پذیر نبوده، نیستند و نخواهند بود.


06/04/2016 (1395/01/18)
ابراهیم عماد :

ضمن تشکر از جناب آقای دکتر قاسم پرتابیان، بابت ارسال ویدئوی فوق و دلنوشته فرهنگی اجتماعی شان در باره آن حق یار و یاورتان باد

در صورت دریافت نقطه نظرات دیگر صاحبنظران فرهنگی اجتماعی در خصوص ویدئو فوق نیز در همین بخش در زیر منتشر خواهد شدمطالب مرتبط :

حق زیستن و حق توسعهبرگشت به صفحه قبلی