<
حقوق اساسی، حق حاکمیت ملت و نقش آنها در توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار

EMAD, Articles culturels nationaux
EMAD, Articles culturels nationaux


ابراهیم عماد :

معرفی فعالین فرهنگی،
که فعالیتهای آنان در ارتباط با توسعه پایدار حقوقی فرهنگی اساسی بوده و میباشد.فعالین فرهنگیمحمد معین فر
مدیر مسئول و سردبیر
با کلیک کردن روی تصویر به بخش فرهنگی سایت «شهر من قوچان» هدایت میشودعلی حسنعلی زاده
مراسم خنچه کشان در عروسی های اکراددیگر فعالین فرهنگی
بزودی
.................
آیا زمان آن نرسیده که کلمه «نژاد» را از سایت های رسمی کشورها حذف
و فقط به کلمه «اقوام» اکتفا و حقوق اساسی آنها در قالب قوانین اساسی پاس داشته شود

مراجعه به بخش
فعالین فرهنگی موسیقی هنری


(ادامه)