dc-banniere
EMAD, Articles culturels nationaux
EMAD, Articles culturels nationaux

بزودی سایت حقوقی اساسی، و بخش های زیر مجموعه آن بصورت جدیدتری که دسترسی به مطالب را برای مراجعه کنندگان سهل تر نماید، ارائه خواهد شد.

Goodarzi, banner

در باره استاد ابوالفضل اوغازی و فعالیتهای فرهنگی هنری ایشان، توفیق نصیبم شد با خواهر زاده ایشان که خود نیز از دوستداران توسعه فرهنگی هنر است، صحبتی داشته باشم و با توجه به توضیحات ایشان،  فعالیتهای ایشان را که تلفیقی از هنر با طبیعت، محیط زیست و فعالیت های کشاورزی است، حرکتی مثبت در ارائه خدمات بهتر به ملت در فرایند توسعه علمی کاربردی فرهنگی اجتماعی پایدار بین المللی دانسته و با توجه به ارتباط موضوعات مطروحه با نظریه ام در مورد

 حقوق اساسی، حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن

بر آن شده، صفحه اختصاصی در این  بخش برای معرفی بیشتر فعالیتهای فرهنگی هنری ایشان در راستای ایجاد قوه مستقل فرهنگی اجتماعی برای رسیدن به توسعه پایدار بین المللی ایجاد نمایم.

برای ایشان و وابستگان توفیق خدمت روزافزون برای رسیدن به توسعه پایدار فرهنگی اجتماعی، از حضرت حق داشته و دارد.


Goodarzi, photo

سخنان، خاطرات ، فایلهای صوتی و تصویری بزودی در دسترس شما عزیزان قرار خواهد گرفت


.........

.........

.........


EMAD, Articles culturels nationaux


EMAD, Articles culturels nationaux