دکتر ابراهیم عماد، سایت حقوقی اساسی
حقوق اساسی، حق حاکمیت ملت و نقش آنها در توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری اجرائی پایدارEMAD, Articles culturels nationauxابراهیم عماد:


مادر
کاشکی ترا، سرنوشت ازم نگیره

( ادامه ویدئو )