دکتر ابراهیم عماد، سایتهای علمی
دکتر ابراهیم عماد : سایت حقوق تاسیسی
حقوق تاسیسی، حق حاکمیت ملتها و قوای ناشی از آنها و ضرورت بازبینی در آن قوا و گذر از سه قوه به پنج قوه
و نقش آنها در

توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار

ابراهیم عماد :
مقالات، نظرات، بیان مواضع، ویدئوها و ارائه راه حل های علمی کاربردی برای توسعه فرهنگی پایدار در سطح ملی


ویدئوها و پیامهای نوروزی


نیایش نوروزی - مهر آفرینی




نوروز 1403
ابراهیم عماد - Ebrahim EMAD
زمان : 00:04:04






نوروز 1403
ابراهیم عماد - Ebrahim EMAD
زمان : 00:02:00




نوروز 1402
ابراهیم عماد - Ebrahim EMAD
زمان : 00:03:14



نصراله معین، ابراهیم عماد  بیائیم با هم دعا کنیم

نوروز 1402
نصرالله معین - Nasrollah Moein
زمان : 00:01:40



............