تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران

و

توسعه

 

مقدمه :

·         تاریخچه مختصر تجارت خارجی ایران

·         اقدامات دولتی از اوایل قرن بیستم

o        1900 تا 1979

o        1979 تا حال حاضر

بخش اول:

سیاست تجارت خارجی

·       اصول سیاست تجارت خارجی

o        اصول اقتصادی

§         تامین نیازمندیهای اقتصادی

§         صادرات کالاهای غیر نفتی

§         ایجاد رقابت و توزیع میان منابع و بازارهای مختلف

§         سیاست موازنه مثبت تجاری

§         تجارت و انتقال تکنولوژی

§         اعتماد متقابل

o        اصول سیاسی

§         اصل نه شرقی، نه غربی

§         اولویت به کشورهای خاص

§         توزیع جغرافیای سیاسی

§         استفاده متقابل از اهرم سیاسی و اقتصادی

 

·       سیاستهای مبادلاتی

o        مبادلات

§         مبادلات آزاد

§         مبادلات تهاتری

§         مبادلات دوجانبه متقابل

§         واردات در قبال صادرات

o        تشویق صادرات

§         نرخ ترجبحی ارز

§         معافیتهای گمرکی

§         اختصاصی کردن گمرکات کشور و کاهش تشریفات

§         استفاده از ارزهای صادراتی

§         سهمیه صادراتی

§         سیاستهای صادراتی بعنوان یک سیاست عمومی

 

بخش دوم:

بررسی و موازنه تجارت خارجی

·         واردات

o        وضعیت واردات

§         واردات از سال 1352 تا پیروزی انقلاب اسلامی

§         واردات بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

 

o        ترکیب واردات

§         کالاهای واسطه ای

§         کالاهای سرمایه ای

§         کالاهای مصرفی

 

o        کشورهای صادر کننده کالا به ایران و سهم بلوکها

 

·         صادرات

o        صادرات کالا (غیر نفتی)

§         وضعیت صادرات کالا

§         ترکیب کالاهای صادراتی

·         کالاهای کشاورزی

·         کالاهای سنتی

·         کالاهای صنعتی

·         کالاهای معدنی و کانی

§         بازارهای صادراتی و سهم بلوکها

 

o        صادرات نفت و گاز

§         تاریخچه مختصر نفت ایران

§         اهمیت صادرات نفت

§         وضعیت صادرات نفت و گاز

§         بازارهای نفتی ایران

 

o        موازنه تجاری

§         وضعیت موازنه تجاری

§         موازنه دوجانبه و چند جانبه

§         الگوی تجارت خارجی

·         جایگاه تجارت خارجی ایران

o        سیاست تشویق صادرات

o        سیاست تولید کالاهای جانشین واردات

نتیجه

عدم موفقیت نسبی، اما قابل حصول

·         عدم موفقیت نسبی جمهوری اسلامی ایران در زمینه تجارت خارجی

o        دلایل خارجی

o        دلایل داخلی

·         راه حل های پیشنهادی

۲۹ جدول آماری

منابع و ماخذ


تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران

 و

 توسعه

 

مقدمه

جمهوری اسلامی ایران در ناریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ (1979/02/11) پس از مبارزات مردم در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و غیره با رژیم سلطنتی در ایران بعنوان سیستم حکومتی شناخته شده است.

برای تحقیق و شناسائی تجارت خارجی این سیستم حکومتی و اقدامات آن در ارتباط با توسعه باید مروری مختصر بر وضعیت اقتصادی قبل از آن و اقداماتی که صورت گرفته است داشت سپس به دوران حاضر پرداخت.

 

بزودی بقیه متن به فارسی در همین قسمت در دسترس شما قرار خواهد گرفت

................................................................................................

متن نوشتار فوق به فرانسه در آدرس زیر در دسترس شما قرار دارد

Commerce extérieur iranien et Développement

 >> Sites Scientifiques  >> Scientific sites >> Sites professionnels >> Professionnal sites